آخرین اخبار : 

داستان جوانمردی کوروش کبیر در حرمت و ناموس

داستان جوانمردی کوروش کبیر دراین این حرمت و ناموس

هم اکنون دراین این بخش سرگرمی مجله آنلاین فارسی ها با داستان جوانمردی کوروش کبیر دراین این حرمت و ناموس دراین این خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

داستان جوانمردی کوروش کبیر در حرمت و ناموس داستان جوانمردی کوروش کبیر در حرمت و ناموس

داستان جوانمردی کوروش کبیر

داستان کوروش کبیر و پانته آ

هنگامی که ماد ها دراین این جنگ شوش پیروز شدند ، غنائمی را ازاین جنگ با خود آورده بودند .

آنها برخی ازاین این غنائم را به عنوان پیشکش به کوروش کبیر هدیه دادند .

یکی ازاین پیشکش ها زن بسیار زیبایی به نام پانته آ بود که زیبا ترین زن شوش لقب گرفته بود .

همسر او آبراداتاس نام داشت و به دستور شاه خویش بخاطر ماموریتی به منطقه ای دیگر رفته بود .

با آنکه وصف زیبایی پانته آ را به کوروش کبیر گفتند ، وی درست نمیدانست که زنی شوهر دار را ازاین شوهرش جدا کند .

کوروش ازاین ترس اینکه به زن دل ببازد حتی یکبار هم حاضر به دیدن او نشد و او را تا لحظه بازگشت همسر او به دست یکی ازاین نگهبانان به نام آراسپ سپرد .

آراسپ عاشق پانته آ شد و خواست به او نزدیک شود اما پانته آ به کوروش پناه برد .

کوروش آراسپ را به دنبال آبراداتاس فرستاد تا او را به ایران بیاورد .

هنگامی که آبراداتاس به ایران آمد و ماجرا را ازاین همسر او شنید ، بخاطر جبران جوانمردی کوروش قصد کرد که دراین این لشکر او خدمت کند .

آبراداتاس دراین این یک جنگ کشته میشود و پانته آ نیز کنار جسد او چاقویی که ازاین غفلت ندیمه برداشته بود دراین این قلب خودش فرو میکند  و جان میسپارد .

ندیمه نیز پس ازاین شنیدن ماجرا ازاین ترس خود کشی میکند .

کوروش دراین این طول زندگی خود فقط یک زن اختیار کرد .

او دختر فرناسپیه ازاین خاندان هخامنشی بود و کاساندان نام داشت .

پس ازاین مرگ کاساندان کوروش بخاطر همیشه به احترام همسر او تنهایی را برگزید .

چنین است که بزرگ مردی به نام کوروش دراین این تاریخ جاودانه میشود .

همچنین دراین این فارسی ها به شما کاربران گرامی پیشنهاد میکنیم مطلب زیر را بخوانید :

فتح بابل توسط کوروش کبیر و اقدامات پس ازاین آن


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس